کندهر

+ نوشته شده در  جمعه ششم شهریور ۱۳۹۴ساعت 9:58  توسط جهانگیر  | 


+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم بهمن ۱۳۹۲ساعت 9:25  توسط جهانگیر  | 


+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم بهمن ۱۳۹۲ساعت 9:23  توسط جهانگیر  | 


+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم بهمن ۱۳۹۲ساعت 9:22  توسط جهانگیر  | 


+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم دی ۱۳۹۲ساعت 11:49  توسط جهانگیر  | 


+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم دی ۱۳۹۲ساعت 11:48  توسط جهانگیر  | 


+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم دی ۱۳۹۲ساعت 11:47  توسط جهانگیر  | 


+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم دی ۱۳۹۲ساعت 11:46  توسط جهانگیر  | 


سه رفیق خاص دوره جوانی

                           تفگ وقطار دوربین آلمانی

هرچوار همیشه چیام وشکار

من و تفنگ ودوربین وقطار

تفنگ آمریکای دوس دل گیانم

رفیق وفادار دوره جوانیم

دوس باارزش سالان پیشم

مایه افتخاربیگانه وخیشم

تفنگ نازار قدیم رفیقم

هوایی بکش خیلی دقیقم

نقشه شوم دوزان کوراکر

وکیویل چول دم و زورادر

بکم فدای تومال وماتولم

هم دنگ وهم راز کیویل چولم

قطارچرمینه دایم پروشنگ

آماده حاظرارای روژتنگ

جاگیروناودسی شنگ کارخانه

هرکام ویک جا زنجیرکریانه

اوسا جوان بیم مغرور سرمس

اصلا گوش نیام من وحرف کس

باکم وکس نیوچه روژوچه شاو

وقت بیداری چه موقه خاو

دایم آماده دس وتفنگ بیم

وموقه خطر آماده جنگ بیم

سفیدی سحر چایم ودم بی

بی خیال دنیا دلم بی غم بی

عشق وزندگیم کیوه وچروبی

کس باور نیه کد ایوشن دروبی

دویربین گل دیام وسرنشاطان

گیاندار وزمین  طیرو آسمان

هرکام جم خواردن پیدایاهشار

ودید دویربین بیان آشکار

هرنشاط برزی من ودلم بی

شوان وبی خوف سرمنزلم بی

بی پوشن خفتیام واوزیو پاکه

زانم منزل گای آخرمان خاکه

طراران شرورابله خیال خام

نقشه شوم کیشان من بخن ودام

وکیویل چول بال وبسم بکن

تفنگ ودویربین وقطارم بون

حمله پیم کردن واو راخیزوه

گاهی جنگ کردم گاه گریزه وه

گفته پیشنان وموقه نبرد

هم جنگ هم گریزدوخصلت مرد

پیری بی نقشه هاته دیارم

نه جاگه جنگ بی نه ری فرارم

وناو مال خوم کردیه بال بسم

تفنگ ولیم سن عصا دا دسم

دس وپام بساغارتم کردیه

دارو ندارم گشتی بردیه

تف وریود پیری توچنی گنی

تفنگ ودویربین وقطارلیم سنی

کیوه وچروپیری ومن سن

وپای دیواران پام کردیه پاون

نشاط برزم بی وپای دیوار

دی پیری نییلی بچم وشکار

عصای چفت وچل داوژیربالم

کردم وسربارمال ومنالم

بیزارم کردیه وزندگانی

هر دمه لا ران ارای جوانی

کاش وجوانی باتیای وجنگم

تاداخدبکردیام وگرد تفنگم

سی احمد پیربیده تنیا منیده

تفنگ نایده زیووعصاسنیده

اردی بهشت سال1392

ولگی ودفترآوای قلاچهر

سروده آقای سیداحمدسیدی

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم دی ۱۳۹۲ساعت 11:19  توسط جهانگیر  | 


+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۹۲ساعت 9:29  توسط جهانگیر  |