کندهر

سه رفیق خاص دوره جوانی
تفنگ وقطاردوربین آلمانی

هرچوارهمیشه چیایم وشکار
من وتفنگ ودوربین وقطار

تفگ آمریکای دوس دل گیانم
رفیق وفادار دوره جوانیم

دوس باارزش سالان پیشم
مایه ی افتخار بیگانه وخیشم

تفنگ نازارقدیم رفیقم
هوایی بکش خیلی دقیقم

نقشه شوم دوزان کوراکر
وکیویل چول دم وزور رادر

بکم وفدای تومال وماتولم
هم دنگ وهم رازکیویل چولم

قطارچرمینه دایم پروشنگ
آماده وحاضرارای روژ تنگ

جاگیروناو دسی شنگ کارخانه
هرکام ویک جازنجیرکریایه

اوساجوان بیم مغرور سرمس
اصلا گوش نیام من وحرف کس

باکم وکس نیو چه روژ وچه شاو
وقت بیدای چه و موقه خاو

دایم آماده ودس تفگ بیم
وموقه خطرآماده جنگ بیم

سفیدی سحرچایم ودم بی
بی خیال دنیا ودلم بی غم بی

عشق وزندگیم کیوه وچروبی
کس باورنیه کدایوشن دروبی

دویربین گل دیام وسرنشاطان
گیانداروزمین و طیر وآسمان

هرکام جوم خواردن پیدایاهشار
ودید دوربین بیان آشکار

هرنشاط برزی من ودلم بی
شوان وبی خوف سرمنزلم بی

بی پوشن خفتیام واوزیوپاکه
زانم منزل گای آخرمان خاکه

طراران شرور ابله خیال خام
نقشه شوم کیشان من بخن ودام

وکیویل چول بال بسم بکن
تفنگ ودویربین وقطارم بون

حمله پیم کردن واو راخیزوه
گای جنگ کردم گای گریزه وه

گفته پیشنان وموقه نبرد
هم جنگ هم گریز دوخصلت مرد

پیری بی نقشه هات دیارم
نه جاگه جنگ بی نه ری فرارم

وناو مال خوم کردیه بال بسم
تفنگ ولیم سن عصا دا دسم

دس وپام بساغارتم کردیه
دارو ندارم گشتی بردیه

تف وریودپیری توچنی گنی
تفنگ ودویربین وقطارلیم سنی

کیوه وچرو پیری ومن سن
وپای دیواران پام کردیه پاون

نشاط برزم بی وپای دیوار
دی پیری نییلی بچم وشکار

عصای چفت وچل داوژیربالم
کردم وسربارمال ومنالم

بیزارم کردیه وزندگانی
هردم ولا ران ارای جوانی

کاش وجوانی باتیای وجنگم
تاداخدبکردیام وگرد تفنگم

سی احمدپیر بیده تنیا منیده
تفنگ نایده زیو وعصاسنیده
اردیبهشت۱۳۹۲
ولگی ودفترآوای قلاچهر
سیداحمدسیدی

@kandehar564

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 9:42  توسط جهانگیر  | 
روستای کندهر
کندهرروستای خاص وآبادم
زادگاه خوم وآباواجدادم

جای خوشی دیرید،وی خوره تاوه
آود،گواراس وینه ی وفراوه

خاکدحاصل خیز پی کشاورزی
وناو،روستایل دایم سربرزی

مردمدکرد وکردی زوان بین
شیعه وباایمان پیروقرآن بین

تو،اسم ورسم تاریخی دیرید
حقاکندهرسالخورده و پیرید

عمرد،نه صدسال بلکی هزاره
وآثارقلعه ی پیرد دیاره

جایگاه خاص سیدوعامید
سربرزوآزادجویای نامید

سربرزم ونام وشهره آوازد
آفرین ومردم مهمان نوازد

ماواومنزل خان وخانانید
روستای مشهورناوکرماشانید

تومهدادب ودانش ودینی
قطعه ی وخاک ایران زمینی

بهاردخرم وخوش وسرسوزه
پربودکیوه ودیشت وگل تازه

جورتازه عروس بچووباوان
هردارکومه ی گل گریدوداوان

قلاچهرماوای بازشکاری
وناو،زاگرس برزودیاری

آو،وفراوش دایم روان بی
تفریگای خاص پیروجوان بی

خدای ناخواسته دشمن بدخو
قصدی تجاوزآو،وخاکم بو

تفنگ آمریکای قطارپروشنگ
دایم آمادس ارای روژ جنگ

یک لحظه آرام وغافل نیه نیشم
دشمنان تووخاک وخیون کیشم

خیالدراحت خاطردبودجم
تاقطره خیونم وتودفاع کم

هواخوادنه من بلکه هزاران
روژدفاع وجنگ گشت سردرارن

قطارپروشنگ وبرنووشانن
ومیدان جنگ جویای نامن

کندهرجایگاه وملک وماوامی
من دوسددیرم چون زادگامی

توزادگامی وایران وطنم
تاروژ مردن دل لید نیه کنم

چاوحسیودان درای ولانه
دشمن قلاپیوک وبودونیشانه

تادنیادنیاس دایم ناودبود
خدانگهدارخاک وآودبود

سیداحمدشاعرکردی زواند
خاک پای خودوپیروجواند

ولگی ودفترآوای قلاچهر
تقدیم وتمام دوستان عزیز
مهرماه۱۳۸۶
سیداحمدسیدی

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 9:38  توسط جهانگیر  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۴ساعت 9:15  توسط جهانگیر  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۴ساعت 9:13  توسط جهانگیر  | 

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم دی ۱۳۹۴ساعت 9:31  توسط جهانگیر  | 

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم دی ۱۳۹۴ساعت 9:30  توسط جهانگیر  | 

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم دی ۱۳۹۴ساعت 9:20  توسط جهانگیر  | 


برچسب‌ها: shaghalin, blogfa, com
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم دی ۱۳۹۴ساعت 9:46  توسط جهانگیر  | 

http://s6.uplod.ir/i/00725/jt6ws3oprt59.jpg

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم دی ۱۳۹۴ساعت 9:42  توسط جهانگیر  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم دی ۱۳۹۴ساعت 9:35  توسط جهانگیر  |